ANBI-status

Schenkingsrecht
De Stichting Fonds Annegien Tegelaar-Prins (ATP-fonds) heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”). Onder normale voorwaarden zullen alle donaties zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Dit betekent dat niets van uw gift ‘verloren’ gaat.

Aftrekbaarheid giften
Uiteraard is het voor u als donateur daarnaast van belang te weten of uw gift aftrekbaar is. Vandaar dat wij hieronder de algemene regels hieromtrent voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting op een rijtje hebben gezet, alles onder de aanname dat het ATP-fonds de ANBI status krijgt toegekend.

Aftrekbare giften in de Inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting worden twee soorten giften onderscheiden: (i) periodieke giften en (ii) andere giften. Voor de aftrekbaarheid van deze giften gelden verschillende criteria.

Periodieke giften
Periodieke giften zijn vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen aan een ANBI, die uiterlijk eindigen bij overlijden. Periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als bij notariële akte van schenking de verplichting is aangegaan om jaarlijks – gedurende ten minste 5 jaar – de (vaste en gelijkmatige) uitkeringen te doen. Aan de aftrekbaarheid is geen minimumbedrag gekoppeld.
Indien gewenst zal het ATP-fonds via haar Vrienden eenmaal per jaar een notariële akte laten opstellen waarin alle periodieke giften kunnen worden vastgelegd.

Andere giften
Andere giften zijn – met schriftelijke bescheiden gestaafde – giften aan een ANBI. Het ATP-fonds zal de donateurs een schriftelijke bevestiging van hun donatie zenden, waarmee ons inziens aan de eis van de schriftelijke bescheiden is voldaan. Deze giften zijn alleen aftrekbaar voor zover het gezamenlijke bedrag van de giften hoger is dan:

  • € 60; én
  • 1% van het verzamelinkomen (i.e. het totale box 1, 2 en 3 inkomen na bijvoorbeeld hypotheekrente aftrek) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

De aftrek wordt voorts gemaximeerd tot 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Indien de overige giften in een / enig jaar niet uitkomen boven de drempel van 1% van het verzamelinkomen, kan derhalve overwogen worden de giften aan het ATP-fonds vorm te geven als periodieke gift teneinde toch een aftrek te kunnen genieten (i.e. opbrengst te optimaliseren).

Aftrekbare giften in de Vennootschapsbelasting
Giften zijn – met schriftelijke bescheiden gestaafde – uitkeringen / bevoordelingen zonder tegenprestatie aan een ANBI. Giften zijn in de vennootschapsbelasting aftrekbaar voor zover ze (gezamenlijk) meer bedragen dan € 227. De aftrek wordt voorts gemaximeerd tot 10% van de winst van de vennootschap.


Samenwerking Erasmus Universiteit Rotterdam

Wij zijn verheugd dat de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) haar blijdschap en waardering heeft uitgesproken over de oprichting van het ATP-fonds. Studenten van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen die geïnteresseerd zijn in een studieverblijf in het buitenland zullen worden geattendeerd op het ATP-fonds via het International Office en via de diverse media van de faculteit.


ATP-fonds bedankt vrienden van het ATP-fonds

De totstandkoming van het fonds is mogelijk gemaakt door een kleine groep specialisten die geheel belangeloos hun kennis en expertise hebben ingezet. Daarnaast wordt het fonds ondersteund door een grote groep donateurs: de vrienden van het ATP-fonds.

Bijzondere dank gaat hiervoor uit naar:

Michiel Lampe en Sigrid Meijer
Van Heeswijk Notarissen
heeswijk notarissen
Rowdy Schouten
JSA Tax Consultancy
jsa tax consultancy
Christel Zwinkels
ABNC online marketing
abnc
Harm van Efferink
Haagstate Advocaten 
haagstate
Marloes Wooning
Wooning Web Solutions
Wooning Web Solutions
Diederik Hauser
Fiscalist
Anne Tegelaar
Ontwerp logo